Selecteer een pagina

1.     Inschrijving en Opzegging.

1.1    Je inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar en wordt beëindigd na een schriftelijke uitschrijving. 

1.2    Na inschrijving verplicht je je tot betaling van het verschuldigde bedrag

1.3    Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouders(s)/voogd niet inschrijven. Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor minderjarigen aangaan zijn te alle tijde verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden wat betreft de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.

1.4    Bij tussentijds opzeggen wordt geen resitutie verleend voor de resterende lessen.

1.5    Tussentijds opzeggen dient te geschieden vóór 1 december of 1 juni van het lopende dansseizoen. Na deze termijn is de ouder/voogd verplicht het volledige lesgeld te voldoen.

1.6    Inschrijven en instromen kan na overleg het gehele cursusjaar. Bij inschrijving na aanvang van de cursus betaalt u cursusgeld naar evenredigheid.

1.7    Dansstichting Sparkle mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan gedacht worden aan een overmachtsituatie, te weining cursisten, langdurige ziekte enz.

1.8    Dansstichting Sparkle heeft het recht personen zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname aan een cursus.

1.9    Aan acties en speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

2.     Betaalwijze

2.1    De betaling dient voor aanvang van de 3e les te zijn voldaan.

2.2    Betaling dient plaats te vinden via overschrijving op NL94 INGB 0006 7891 04 t.n.v. DansStichting  Sparkle o.v.v. naam en cursus of contant. Bij uitblijvende betaling ontvangt u een herinnering. Na nogmaals uitblijven van de betaling wordt er € 5,- administratiekosten in rekening gebracht. Als er niet wordt betaald, kan dit er toe leiden dat de cursist wordt geweigerd in de les.

2.3    Indien Dansstichting Sparkle een niet betaalde vordering uit handen geeft, komen alle incasso- en/of gerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde.

2.4    Dansstichting Sparkle behoudt zich het recht voor de hoogte van het lesgeld voor de cursussen, activiteiten en producten per dansseizoen of kalenderjaar te indexeren. 

3.     Restitutie

3.1    Indien de cursist door een situatie van overmacht of zwaarwegende veranderende omstandigheden niet langer deel kan nemen aan de cursus, bestaat de mogelijkheid om schriftelijk resitutie aan te vragen. Dit zal door Dansstichting Sparkle per situatie worden bekeken, gevraagd kan worden naar een doktersverklaring.

4.     Lesdoorgang.

4.1    Dansstichting Sparkle kan een les annuleren indien daar gegronde redenen (overmachtsituaties) voor zijn, zonder dat hier inval en/of financiële consequenties aan verbonden zijn.

4.2    Indien aan het einde van de cursus blijkt dat door ziekte van de docent of verhindering van de docent, buiten de vakanties en vrije dagen om, meer dan 2 lessen vervallen, ontvangt de cursist resitutie voor de gemiste lessen.

4.3    Van uitval is sprake als de les niet kan worden gegeven door een andere docent en/of op een later moment kan worden ingehaald.

5.     Fotografie en video-opnamen voor publicitaire doeleinden.

5.1    Tijdens cursussen en evenementen bij Dansstichting Sparkle kunnen foto’s en/of video-opnamen gemaakt worden voor publicitaire doeleinden, zoals internet, brocures/folders/flyers, dag- en/of weekbladen. Indien u hiertegen voorafgaand geen bezwaar heeft gemaakt via het inschrijfformulier gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met het gebruik van de opnames.

5.2   Indien ouders/verzorgers hun goedkeuring voor het delen van foto’s en/of video-opnamen voor publicitaire doeleinden willen intrekken, dient dit per e-mail te geschieden.

6.     Privacy

6.1    In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren wij u dat Dansstichting Sparkle uw gegevens opneemt in een gegevensbestand. Dansstichting Sparkle gebruikt de gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van de inschrijvingen en de uitvoering van de gesloten lesovereenkomst. Dansstichting Sparkle verstrekt gegevens niet aan derden.

7.     Aansprakelijkheid

7.1    Dansstichting Sparkle stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade aan persoonlijke eigendommen.

7.2    Dansstichting Sparkle stelt zich niet aansprakelijk voor blessures opgelopen tijdens activiteiten van de dansstichting.

8.     Algemeen

8.1    Dansstichting Sparkle behoudt zich het recht voor personen te weigeren zonder opgaaf van reden.

8.2    Sexueel en grensoverschreidend gedrag wordt niet geaccepteerd en kan leiden tot directe ontzegging van de lessen zonder recht op restitutie.

8.3    De algemene voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Dansstichting Sparkle.

8.4    Met ondertekening van het inschrijfformulier geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Dansstichting Sparkle behoudt zicht het recht voor af te wijken van de op de website vermelde informatie.

Voor Contact:

info@dansensparkle.nl

06-40444212

Wij werken samen met:

Volg ons ook op social media!